Publications

Publications

2019

Yuliang Li*, Chengyu Xing, Yurui Xue, Bolong Huang, Huidi Yu, Lan Hui, Yan Fang, Yuxin Liu, Yingjie Zhao and Zhibo Li. Fluorographdiyne: A Metal-free Catalyst for Applications in Water Reduction and Oxidation. Angew. Chem. Int. Ed., 2019. DOl:10.1002/ange.201905729. View Paper

Yurui Xue*, Lan Hui, Huidi Yu, Yuxin Liu, Yan Fang, Bolong Huang*, Yingjie Zhao, Zhibo Li and Yuliang Li*. Rationally engineered active sites for efficient and durable hydrogen generation. Nat. Comm., 2019, 10, 2281. View Paper

Weixiang Zhou, Han Shen, Chenyu Wu, Zeyi Tu, Feng He, Yanan Gu, Yurui Xue, Yingjie Zhao, Yuanping Yi, Yongjun Li* and Yuliang Li. Direct Synthesis of Crystalline Graphdiyne Analogue Based on Supramolecular Interactions. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 1, 48-52. View Paper

Danbo Wang, Xiaonan Kan, Chenyu Wu, Xiaohuan Lin, Haiyan Zheng, Kuo Li, Jikuan Zhao*, and Yingjie Zhao*. Interfacial synthesis of ultrathin two-dimensional 2PbCO3·Pb(OH)2 nanosheets with high enzyme mimic catalytic activity. Inorg. Chem. Front., 2019, 6, 498-503. View Paper

Hui Liu, Xiaonan Kan, Chenyu Wu, Qingyan Pan, Zhibo Li*, and Yingjie Zhao*. Synthetic Two-dimensional Organic Structures. Chinese. J. Polym. Sci., 2018, 36, 4, 425-444. View Paper

Hui Liu, Zhaohui Zhang, Yingjie Zhao,* Yongxin Zhou, Bo Xue, Yuchun Han, Yilin Wang,  Xueluer Mu, Shaoli Zang, Xianfeng Zhou*, and Zhibo Li*. A Water-soluble Two-dimensional Supramolecular Organic Framework with Aggregation-Induced Emission for DNA Affinity and Live-Cell Imaging. J. Mater. Chem. B, 2019, 7, 9, 1435-1441. View Paper

Hui Liu, Zhaohui Zhang, Chenyu Wu, Qingyan Pan, Yingjie Zhao*, and Zhibo Li*.Interfacial Synthesis of Conjugated Crystalline 2D Fluorescent Polymer Film Containing Aggregation-Induced Emission Unit. Small, 2019, 1804519. View Paper

Yingjie Zhao*, Hui Liu, Chenyu Wu, Zhaohui Zhang, Qingyan Pan, Fan Hu, Ruiming Wang, Piwu Li, Xiaowen Huang*, and Zhibo Li*. Fully Conjugated Two-Dimensional sp2-Carbon Covalent Organic Frameworks as Artificial Photosystem I with High Efficiency. Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 16, 5376-5381. View Paper

Chenyu Wu, Yamei Liu, Hui Liu, Chenghao Duan, Qingyan Pan, Jian Zhu, Fan Hu, Xiaoyu Ma, Tonggang Jiu*, Zhibo Li*, and Yingjie Zhao*. Highly Conjugated Three-Dimensional Covalent Organic Frameworks Based on Spirobifluorene for Perovskite Solar Cell Enhancement. J. Am. Chem. Soc., 2018, DOI: 10.1021/jacs.8b06291 View Paper

Lan Hui, Yurui Xue*, Bolong Huang, Huidi Yu, Chao Zhang, Danyan Zhang, Dianzeng Jia*, Yingjie Zhao, Yongjun Li, Huibiao Liu and Yuliang Li*. Overall water splitting by graphdiyne-exfoliated and -sandwiched layered double hydroxide nanosheet arrays. Nat. Comm., 2018, 9, 5309. View Paper

Lan Hui, Yurui Xue*, Dianzeng Jia, Zicheng Zuo, Yongjun Li, Huibiao Liu, Yingjie Zhao, and Yuliang Li*. Controlled Synthesis of a Three-Segment Heterostructure for High Performance Overall Water Splitting. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 1771−1780. View Paper

Qingyan Pan, Hui Liu, Yingjie Zhao*, Siqi Chen, Bo Xue, Xiaonan Kan, Xiaowen Huang, Jian Liu*, and Zhibo Li*. Preparation of N-Graphdiyne Nanosheets at Liquid/Liquid Interface for Photocatalytic NADH Regeneration. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, DOI: 10.1021/acsami.8b03311 View Paper

Xiaonan Kan, Hui Liu, Qingyan Pan, Zhibo Li, Yingjie Zhao*. Anion-pi interactions: From concept to application. Chinese Chemical Letters, 2018, 29, 261–266. View Paper

Ruizhi Wang, Hui Liu, Jiaofu Li, Jiayuan Tian, Zhibo Li*, and Yingjie Zhao*. Solid‐State Photodimerization of Azaanthracene Derivative Based on [4 + 4] Cycloaddition. Asian J. Org. Chem., 2018, 7, 906–909. View Paper

Jiangsheng Li, Chenghao Duan, Ning Wang, Chengjie Zhao, Wei Han, Li  Jiang, Jizheng Wang, Yingjie Zhao, Changshui Huang, and Tonggang Jiu*. Controllable Spatial Configuration on Cathode Interface for  Enhanced Photovoltaic Performance and Device Stability. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018,10.1021. View Paper

Chengmin Chen, Yingjie Zhao, Jianmei Wang, Pingan Zhu, Ye Tian, Min Xu, Liqiu Wang ,Xiaowen Huang*. Passive Mixing inside Microdroplets. Micromachines, 2018, 9, 160. View Paper

Jiangsheng Li, Min Zhao, Chengjie Zhao, Hongmei Jian, Ning Wang, Lili Yao, Changshui Huang, Yingjie Zhao, and Tonggang Jiu*. Graphdiyne-Doped P3CT‑K as an Efficient Hole-Transport Layer for  MAPbI3 Perovskite Solar Cells. ACS Appl. Mater. Interfaces, DOI:10.1021/acsami. 8b02611. View Paper

Fan Wang, Zicheng Zuo*, Hong Shang, Yingjie Zhao, and Yuliang Li*. Ultrafastly Interweaving Graphdiyne Nanochain on Arbitrary Substrates and Its Performance as a Supercapacitor Electrode. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, DOI: 10.1021/acsami.8b01383. View Paper

Huidi Yu, Yurui Xue*, Lan Hui, Chao Zhang, Yongjun Li, Zicheng Zuo, Yingjie Zhao, Zhibo Li, and 
Yuliang Li*. Efficient Hydrogen Production on a 3D Flexible Heterojunction Material. Adv. Mater.,
 2018, 1707082. 
View Paper

Huidi Yu, Yurui Xue*, Lan Hui, Chao Zhang, Yingjie Zhao, Zhibo Li, and Yuliang Li*. Controlled Growth of MoS2 Nanosheets on 2D N‐Doped Graphdiyne Nanolayers for Highly Associated Effects on Water Reduction. Adv. Funct. Mater., 2018, 1707564. View Paper

Xiaonan Kan, Yanqi Ban, Chenyu Wu, Qingyan Pan, Hui Liu, Jianhui Song, Zicheng Zuo, Zhibo Li*, and Yingjie Zhao*. Interfacial Synthesis of Conjugated Two-Dimensional N-Graphdiyne.  ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 53-58. View Paper

Jiangsheng Li, Tonggang Jiu*, Chenghao Duana, Yao Wang, Hongna Zhang, Hongmei Jian, Yingjie Zhao, Ning Wang, Changshui Huang and Yuliang Li*. Improved electron transport in MAPbI3 perovskite solar cells based on dualdoping graphdiyne. Nano Energy, 2018, 46, 331-337. View Paper

2009-2016​

Yingjie Zhao, Richard H. M. Bernitzky, Max J. Kory, Gregor Hofer, Johan Hofkens, and A. Dieter Schlüter*. Decorating the Edges of a 2D Polymer with a Fluorescence Label. J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 8976−8981. View Paper

François N. Miros, Yingjie Zhao, Gevorg Sargsyan, Marion Pupier, C¦line Besnard, C¦sar Beuchat, Jiri Mareda, Naomi Sakai, and Stefan Matile* . Enolate Stabilization by Anion–pi Interactions: Deuterium Exchange in Malonate Dilactones on pi-Acidic Surfaces. Chem. Eur. J., 2016, 22, 2648 –2657. View Paper

Yingjie Zhao, Yoann Cotelle, Naomi Sakai, and Stefan Matile*. Unorthodox Interactions at Work. J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 4270−4277. View Paper

Yingjie Zhao, Guangxi Huang, Celine Besnard, Jiri Mareda, Naomi Sakai, and Stefan Matile*. Big, Strong, Neutral, Twisted, and Chiral π Acids. Chem. Eur. J., 2015, 21, 1-7. View Paper

Yingjie Zhao, Sebastian Benz, Naomi Sakai and Stefan Matile*. Selective acceleration of disfavored enolate addition reactions by anion–π interactions. Chem. Sci., 2015. 6. 6219-6233. View Paper

Yingjie Zhao, Yoann Cotelle, Alyssa-Jennifer Avestro, Naomi Sakai, and Stefan Matile*. Asymmetric Anion-π Catalysis: Enamine Addition to Nitroolefins on π-Acidic Surfaces. J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 11582−11585. View Paper

Pierre Charbonnaz, Yingjie Zhao, Raluca Turdean, Santiago Lascano, Naomi Sakai, and Stefan Matile*.Surface Architectures Built around Perylenediimide Stacks. Chem. Eur. J., 2014, 20, 17143–17151.  View Paper

François N. Miros, Guangxi Huang, Yingjie Zhao, Naomi Sakai and Stefan Matile.  Coumarin synthesis on π-acidic surfaces. Supramolecular Chemistry, 2014, 10.1080.  View Paper

Yingjie Zhao, Naomi Sakai & Stefan Matile. Enolate chemistry with anion–π interactions. Nature Communications, 2014, 5, 3911.  View Paper

Yingjie Zhao, César Beuchat, Yuya Domoto, Jadwiga Gajewy, Adam Wilson, Jiri Mareda, Naomi Sakai, and Stefan Matile*. Anion-π catalysis. J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 2101−2111.  View Paper

Yingjie Zhao, Yuya Domoto, Edvinas Orentas, Csar Beuchat, Daniel Emery, Jiri Mareda, Naomi Sakai and Stefan Matile*. Catalysis with Anion–π Interactions. Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 1-5.  View Paper

Yingjie Zhao, Yongjun Li*, Zhihong Qin, Runsheng Jiang, Huibiao Liu and Yuliang Li. Selective and colorimetric fluoride anion chemosensor based on s-tetrazines. Dalton Trans., 2012, 41, 13338-13342. View Paper

Ping Xu, Cuicui Pan, Yingjie Zhao, Xiangxue Kong, Juanjuan Sun, Maoyou Xu and Zhiqiang Shi*. Tunable fluorescent pH sensor based on water‐soluble perylene tetracarboxylic acid/Fe3+.  Luminescence, 2012, 27, 307-309. View Paper

Yanbing Guo,Yuliang Li*, Yongjun Li, Huibiao Liu*, Guoxing Li, Yingjie Zhao, and Haowei Lin. Construction of Heterojunction Nanowires from Polythiophene/Polypyrrolefor Applications as Efficient Switches. Chem. Asian. J., 2011, 6, 98-102. View Paper

Jiangsheng Li, Tonggang Jiu*, Chenghao Duan, Yao Wang, Hongna Zhang, Hongmei Jian, Yingjie Zhao, Ning Wang, Changshui Huang, Yuliang Li*,. Improved electron transport in MAPbI(3) perovskite solar cells based on dual doping graphdiyne. Chem. Asian J., 2011, 6, 98–102. View Paper

Chunjie Zhou, Yongjun Li*, Yingjie Zhao, Jianhong Zhang, Wenlong Yang, and Yuliang Li*. An Unusual Addition Reaction for Constructing a Novel pH-Controlled Fluorescence Switch. Org. Lett. Vol., 2011, 13, 292-295. View Paper

Yingjie Zhao, Juanjuan Sun, Zhiqiang Shi*, Cuicui Pan and Maoyou Xu. Zinc(II)-selective ratiometric fluorescent probe based on perylene bisimide derivative. Luminescence, 2011, 26, 214-217. View Paper

Yingjie Zhao, Yongjun Li*, Siu-Wai Lai, Jien Yang, Chao Liu, Huibiao Liu, Chi-Ming Che and Yuliang Li*. Construction of a functional [2] rotaxane with multilevel fluorescence responses. Org. Biomol. Chem., 2011, 9, 7500-7503. View Paper

Yingjie Zhao, Yuliang Li*, Yongjun Li*, Haiyan Zheng, Xiaodong Yin and Huibiao Liu. Construction of an interpenetrated structure of macrocycles. Chem. Commun., 2010, 46, 5698-5700. View Paper

Yingjie Zhao, Yuliang Li*, Yongjun Li*, Changshui Huang, Huibiao Liu, Siu-Wai Lai, Chi-Ming Che and Daoben Zhu. Self-assembly of indolocarbazole-containing macrocyclic molecules. Org. Biomol. Chem., 2010, 8, 3923-3927. View Paper

Jialiang Xu, Haiyan Zheng, Huibiao Liu, Chunjie Zhou, Yingjie Zhao, Yongjun Li, and Yuliang Li*. Crystal Hierarchical Supramolecular Architectures from 1-D Precursor Single-Crystal Seeds. J. Phys. Chem. C, 2010, 114, 2925–2931. View Paper

Yanbing Guo, Huibiao Liu*, Yongjun Li, Guoxing Li, Yingjie Zhao, Yinglin Song, and Yuliang Li*. Controlled Core-Shell Structure for Efficiently Enhancing Field-Emission Properties of  Organic-Inorganic Hybrid Nanorods. J. Phys. Chem. C., 2009, 113, 12669–12673. View Paper

Jing Lv, Yingjie Zhao, Guoxing Li, Yongjun Li, Huibiao Liu, Yuliang Li*, Daoben Zhu, and Shu Wang. Aggregation-Enhanced Emission in Gold Nanoparticles Protected by Tetradentate Perylene Derivative. Langmuir, 2009, 25, 11351–11357. View Paper

Mei Zhu, Chunjie Zhou, Yingjie Zhao, Yongjun Li, Huibiao Liu, Yuliang Li*. Synthesis of a fluorescent polymer bearing covalently linked thienylene moieties and rhodamine for efficient sensing. Macromol. Rapid Commun., 2009, 30, 1339-1344. View Paper

Weidong Zhou, Shuai Zhang, Guoxing Li, Yingjie Zhao, Zhiqiang Shi, Huibiao Liu, and Yuliang Li*. Fluorescent alteration on a bistable molecular shuttle. View Paper

Yingjie Zhao, Xin Zhang, Dianqing Li, Daicheng Liu, Wenfeng Jiang, Cixiang Han and Zhiqiang Shi*. A high-performance fluorochrome for living cells staining. Luminescence, 2009, 24, 140-143. View Paper

Canbin Ouyang, Yanbing Guo, Huibiao Liu*, Yingjie Zhao, Guoxing Li, Yongjun Li, Yinglin Song, and Yuliang Li*. Tuning Morphologies and Field-Emission Properties of CuTCNQF4 and AgTCNQF4 Nanostructures. J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 7044–7051. View Paper

Wenfeng Jiang, Ying Yu, Dianqing Li, Yingjie Zhao, Maoyou Xu and Zhiqiang Shi*. Layer-by-layer self-assembled hollow titania composite nanospheres containing [60]fullerene. New J. Chem., 2008, 32, 581-583. View Paper

Ying Yu, Zhiqiang Shi*, Yingjie Zhao, Yongshan Ma, Mei Xue and Jiechao Ge. Highly Water-soluble [60]Fullerene-ethylenediamino-β-cyclodextrin Inclusion Complex: The Synthesis and Self-assembly with Poly (Acrylic Acid). Supramol. Chem., 2008, 20, 295-299View Paper

© 2019 by Yingjie Zhao Group.

yz@qust.edu.cn

  • Google Places Social Icon